Finanse i księgowość dla sektora finansów publicznych WF-FaKir BUDŻET

Program finansowo – księgowy WF-FaKir dla Windows wariant BUDŻET

Program WF-FaKir dla Windows wariant BUDŻET jest programem finansowo – księgowym wspomagającym zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych. Podstawą dla zastosowanych w programie rozwiązań są przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do niej.

System jest rozwinięciem programu WF-FaKir wariant PRESTIŻ, posiada jego pełną funkcjonalność a dodatkowo szereg rozwiązań specyficznych dla jednostek budżetowych oraz form organizacyjno-prawnych gospodarki pozabudżetowej, tj. zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
Program umożliwia w tym zakresie:

 • Tworzenie i obsługę klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów – według:
  • klasyfikacji tradycyjnej – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkową, własną analitykę definiowaną przez użytkownika
  • klasyfikacji zadaniowej – w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (opcjonalnie)
 • Definiowanie budżetu jednostki. W ramach klasyfikacji możliwe jest szczegółowe definiowanie rocznego budżetu, wraz z ewidencją kolejnych zmian dokonywanych w pierwotnym planie
 • Pełną kontrolę wykonania budżetu jednostki na każdym etapie
 • W procesie rejestrowania dokumentów księgowych istnieje możliwość:
  • Wiązania zapisów z określonymi paragrafami budżetowymi
  • Deklarowania kwoty zapisu jako dochód/wpływ, wydatek/koszt/zaangażowanie, środki pieniężne). Pozwala to w dalszym procesie przetwarzania danych na dokładną analizę operacji nie tylko w obrębie klasyfikacji ale także rodzajów wykonywanych operacji
 • Księgowania równoległe. Dokonywanie wymaganych przez przepisy księgowań równoległych na konta pozabilansowe, automatyzując na jego żądanie niezbędne czynności
 • Rozrachunki. W module rozrachunki program opcjonalnie pozwala na ręczne lub automatyczne wiązanie transakcji zarówno:
  • w obrębie kont księgowych, ale także
  • w obrębie tych samych paragrafów budżetowych
 • Fakturowanie. Aplikacja posiada wbudowany prosty moduł fakturujący, pozwalający na wystawianie, drukowanie i ewidencję wystawianych faktur VAT oraz ich późniejsze, automatyczne księgowanie z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej
 • Sprawozdawczość budżetowa. Program pozwala na wykonanie szeregu raportów uwzględniających specyfikę rachunkowości budżetowej. Raporty te umożliwiają analizę zapisów od strony:
  • dokumentów i kont księgowych
  • pozycji klasyfikacji budżetowych

  Użytkownik może ponadto definiować własne raporty, dla których źródłem danych będą kwoty przypisane do określonych kont i paragrafów budżetowych.

 • Eksport sprawozdań. Program umożliwia także eksport sprawozdań w formacie elektronicznym (Besti@, JB, JST) oraz przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Poza wyżej opisaną funkcjonalnością programu związaną ze specyfiką rachunkowości budżetowej program posiada wiele ważnych uniwersalnych funkcjonalności, istotnych w rachunkowości. Wieloletni rozwój programu, w dużej mierze oparty o doświadczenia szerokich rzesz jego użytkowników, ukierunkowany był na:

 • pełną automatyzację wszystkich możliwych operacji niewymagających decyzji księgowego. Pozwoliło to obniżyć do minimum pracochłonność związaną z wprowadzaniem i dekretacją dokumentów w programie
 • udostępnienie w postaci przetworzonej danych finansowo – księgowych

Pełna automatyzacja w programie została osiągnięta poprzez udostępnienie między innymi:

 • mechanizmów automatycznego rozliczania rozrachunków;
 • automatów księgujących, ułatwiających proces księgowania standardowych dokumentów
 • mechanizmów automatycznie dekretujących „koszty do rozliczenia w czasie” (np. prenumeraty, abonamenty itp.)
 • mechanizmów automatycznych przeksięgowań, przeszacowań (miesięcznych i rocznych)
 • mechanizmów automatycznie naliczających różnice kursowe
 • moduł tworzenia raportów użytkownika
 • szereg innych mechanizmów poprawiających ergonomię, dokładność i szybkość wykonywanej pracy oraz mechanizmy przyspieszające i ułatwiające dostęp do danych

Wraz z rosnącymi wymaganiami stawianymi współczesnej księgowości, do których należą między innymi:

 • stały monitoring kosztów
 • nadzór nad rozrachunkami, zobowiązaniami i należnościami
 • wykorzystanie danych księgowych do różnego typu analiz
 • planowanie, na podstawie aktualnych danych finansowo – księgowych oraz analizy danych historycznych

program został wyposażony we wbudowane moduły takie jak:

 • moduły rozliczania projektów
 • moduły ewidencjonowania przychodów i kosztów w zdefiniowanych przez użytkownika miejscach powstawania przychodów i kosztów (tzw. MPK), które niezależnie od możliwości rejestrowania kosztów na kontach księgowych zespołu 5, umożliwiają dodatkowe ich rejestrowanie w innym układzie, w sposób bardziej szczegółowy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne analizowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności jednostki;
 • moduły analizy wskaźnikowej
 • moduły umożliwiające tworzenie własnych zestawień użytkownika, pozwalające na sporządzanie rozbudowanych zestawień jak na przykład zestawienie szczegółowych rachunków wyników, analiz rentowności poszczególnych rodzajów działalności jednostki i dowolnych innych zestawień opartych o dane finansowo - księgowe

Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia możliwości analitycznych systemu poprzez rozbudowanie go o program WF-Analizy. Po zainstalowaniu programu WF-Analizy na wspólnej bazie z programem WF-FaKir dla Windows dodatkowo można uzyskać możliwość wykonywania przekrojowych, wielowymiarowych analiz w postaci czytelnych zestawień tabelarycznych lub / i wykresów, niezbędnych do oceny zmian trendów procesów zachodzących w jednostce, analiz porównawczych i innych.

Korzyści z użytkowania programu WF-Fakir w wariancie BUDŻET
 • profesjonalne zarządzania finansami zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • łatwiejsza klasyfikacja dochodów i wydatków
 • możliwość powiązania zapisów z określonymi paragrafami budżetowymi
 • raportowanie i sprawozdawczość zgodna z wymogami Ministerstwa Finansów
 • możliwość raportowania w formacie elektronicznym
 • współpraca programów ułatwiająca wymianę danych
 • intuicyjna instalacja i obsługa

Informacje na tej stronie pochodzą ze strony producenta, firmy Asseco WAPRO.