Księga Inwentarzowa

Program do ewidencji majątku i środków trwałych

enova365 Księga Inwentarzowa

pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości

Dla kogo:

Firmy zobowiązane do prowadzenia ewidencji majątku trwałego.

Funkcjonalność:

Możliwość prowadzania kartotek:

 • środków trwałych
 • wartości niematerialnych i prawnych
 • wyposażenia (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały, które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania)
  • - automatyczne nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych nowo wprowadzanym i    zaimportowanym kartotekom środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  oraz wyposażenia
  • - rozdzielenie amortyzacji bilansowej i podatkowej

Metody amortyzacji:

 • jednorazowa
 • liniowa
 • degresywna (automatyczne wyznaczenie i przejście na metodę liniową)
  • - rejestrowanie zmian w historii środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • - możliwość przypisania kartoteki do centrum kosztów i/lub miejsca użytkowania
  • - możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej
  • - możliwość przypisania rodzaju KŚT kategorii środków do kartoteki
  • - przypisanie kodu kreskowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • - możliwość wprowadzania wyjątków planu amortyzacji

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi z automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

 • dokument amortyzacji – automatyczne generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
  • - możliwość tworzenia dokumentu inwentaryzacji ręcznie lub z wykorzystaniem kodów kreskowych,
  • - zbiorcze generowanie inwentaryzacji z listy środków trwałych dla różnych miejsc użytkowania,
 • przyjęcie środka trwałego – OT,
 • likwidacja środka trwałego – LT,
 • przeszacowanie,
 • zmiana wartości,
 • odpis aktualizujący.

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

 • zmiana miejsca użytkowania
 • zmiana parametrów amortyzacji
 • zmiana centrum kosztów
 • zmiana osoby odpowiedzialnej
 • zmiana wartości i ilości

Zestawy środków trwałych – możliwość łączenia środków trwałych w zestawy – funkcja informacyjna.

Terminarz – możliwość wprowadzenia planowanych zadań do terminarza np. przeglądy, konserwacje itp.

Benefity:
 • pełna weryfikacja majątku firmy
 • automatyzacja wykonywanych operacji na środkach trwałych i majątku
 • pełna rejestracja zdarzeń związanych ze środkami trwałymi
 • możliwość szybkiej analizy informacji o danym przedmiocie, dokumencie

Informacje na tej stronie pochodzą ze strony producenta Soneta.