Polityka informacyjna RODO

Polityka informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wersja z dnia 15.08.2018

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej: „Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną Danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych i z kim można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem?

Administratorem Państwa Danych jest Nicoma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Z Administratorem można się skontaktować:

• pisemnie kierując korespondencję na adres: Nicoma Sp. z o. o.; ul. Elektronowa 2; 03-219 Warszawa,

• telefonicznie, pod numerem: 500 200 105,

• mailowo, na adres: biuro@nicoma.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie internetowej www.nicoma.pl

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa Dane?

Państwa Dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:

• zobowiązania wynikające z umowy ( art. 6 ust. 1 lit b RODO),

• obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

Co to oznacza?

a) Dane są przetwarzane w celu realizacji zleceń wykonania usługi i umów zawartych z Klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zlecenia wykonania usługi, które są wykonywane na życzenie Klienta.

b) Administrator podlega szeregowi zobowiązań prawnych wynikających m.in. z ustawodawstwa podatkowego.

W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa Dane w celu realizacji wymogów nakładanych przez wyżej wskazane regulacje.

Informujemy, że niepodanie Danych niezbędnych do zawarcia umowy lub wynikających z wymogów prawa uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług na Państwa rzecz.

Ponadto istotne jest, że:

• przetwarzamy Dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

Może to obejmować między innymi: zapobieganie oszustwom i przestępstwom, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, badanie satysfakcji Klientów, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami, marketing bezpośredni produktów i usług, wewnętrzne cele administracyjne, w tym analizę struktury Klientów oraz wartości ich inwestycji i zleceń, statystyki i raportowanie wewnętrzne.

możemy przetwarzać Dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielonej w określonych celach,

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych do czasu wycofania zgody.

3. Komu możemy przekazywać Dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami Danych mogą być, w szczególności:

• upoważnieni pracownicy Administratora,

• Ministerstwo Finansów,

• Krajowa Administracja Skarbowa

• inne instytucje i podmioty upoważnione do pozyskania Państwa Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

• podmioty przetwarzające Dane na zlecenie Administratora oraz ich upoważnieni pracownicy, w szczególności producenci oprogramowania, którego dotyczą zamówienia, zlecenia wykonania usług i umowy, jeśli wymagać tego będzie proces ich realizacji,

• podmioty takie jak: podmioty świadczące usługi księgowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, informatyczne, doradcze, audytowe, drukarskie, marketingowe oraz biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych.

4. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa Dane?

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj.:

• w zakresie realizacji zawartej umowy - do czasu zakończenia jej realizacji,

• w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

• w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

• do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Danych (np. realizacja ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, kiedy to Dane mogą być przetwarzane, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczonego od zakończenia umowy lub wykonania usługi).

• do upłynięcia wymaganego prawem czasu przechowywania danych, na przykład danych rachunkowych,

5. Jakie prawa przysługują Państwu aby Dane były odpowiednio chronione?

Macie Państwo prawo:

• żądać dostępu do swoich Danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;

• wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

• żądać przeniesienia dostarczonych Administratorowi przez Państwa Danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Administratora Państwa Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi Danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora lub tajemnicę zawodową;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec
przetwarzania Danych:

• w sytuacji gdy Administrator przetwarza Dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

• w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie Danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Administrator realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

6. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć Dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa Danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem lub wykonania zleconych Administratorowi działań, podanie przez Państwa Danych jest warunkiem zawarcia tej umowy lub wykonania zleconych działań. Podanie Danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub wykonania działań zleconych Administratorowi. Jeśli nie dostarczą Państwo Administratorowi niezbędnych informacji i dokumentów, Administrator nie będzie mógł zawrzeć ani realizować umów oraz wykonywać zleconych działań.

7. Skąd pozyskujemy Państwa Dane i jakie są ich kategorie?

Większość przetwarzanych przez Administratora Danych pochodzi bezpośrednio od Klientów lub osób reprezentujących Klientów na podstawie udzielonych pełnomocnictw lub obowiązujących przepisów prawa. Państwa Dane możemy też otrzymać od podmiotów, którym udzieliliście Państwo zgody na ich przekazanie.

W przypadku Danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, Dane pozyskujemy ze źródeł publicznych oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach jak i od samych przedsiębiorców.

W przypadku przetwarzania Danych dotyczących osób innych niż klient Administrator może przetwarzać takie kategorie Danych jak: dane identyfikacyjne, oraz gdy wymagają tego przepisy dane kontaktowe i dane podatkowe.